شركت سهامي خاص نان قدس رضوي در نظر دارد امور مربوط به بارگيري، تخليه مواد و محصولات خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از پيمانكاران محترم دعوت مي شود تا تاريخ 1398/03/23 جهت دريافت فرم مربوطه تصاویر زیر را داتلود  و يا به دبيرخانه شركت نان قدس رضوي واقع در ابتداي بزرگراه آسيايي -نبش ميدان بزرگ قائم-آزادي 52 مراجعه فرمائيد .

مطالب مرتبط: آگهی مناقصه انتخاب پيمانكاری تخليه و بارگيری , آگهی مناقصه عمومی نظافت و بهداشت محیط , آگهي مناقصه سرويس اياب و ذهاب كاركنان , آگهی انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی , آگهی مناقصه عمومی نظافت و بهداشت محیط , آگهی مناقصه عمومی تامین غذای پرسنل

تصاویر مرتبط