شركت سهامي خاص نان قدس رضوي در نظر دارد امور مربوط به بارگيري، تخليه مواد و محصولات خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از پيمانكاران محترم دعوت مي شود تا تاريخ 1399/04/30 جهت دريافت فرم مربوطه و كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.NANERAZAVI.COM و يا به دبيرخانه شركت نان قدس رضوي واقع در ابتداي بزرگراه آسيايي -نبش ميدان بزرگ قائم-آزادي 52 مراجعه فرمائيد .

فرم شرکت در مناقصه

مطالب مرتبط: آگهي مناقصه خدمات نظافت و بهداشت محيط , آگهی مناقصه انتخاب پيمانكار تامين نيروی انسانی(نوبت دوم) , آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهی انتخاب پيمانكار جهت تامين نيروی انسانی , آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهي مناقصه توزيع محصولات با خودروي خاور به كيوسك ها و فروشگاهها

تصاویر مرتبط