شركت صنايع غذايي رضوي در نظر دارد سلوفان ضايعات خود را از طريق مزايده به فروش برساند، از متقاضيان دعوت مي شود جهت بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده از تاريخ 99/04/24 لغايت 99/04/30 در ساعات اداري به آدرس شركت : مشهد - ابتداي بزرگراه آسيايي - جنب ميدان بزرگ قائم - آزادي 52 مراجعه نمايند .

ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم مربوطه مي توانيد به سايت WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه فرمائيد .

دریافت فرم مزایده

مطالب مرتبط: آگهي مزايده فروش سه دستگاه خودرو شرکت نان قدس رضوی , آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد , آگهي مناقصه خدمات نظافت و بهداشت محيط , آگهی مناقصه انتخاب پيمانكار تامين نيروی انسانی(نوبت دوم) , آگهی مزایده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد

تصاویر مرتبط