شركت نان قدس رضوي در نظر دارد سه دستگاه خودرو مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند، لذا متقاضيان محترم مي توانند  جهت بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده از تاريخ 99/02/22 لغايت 99/02/27 در ساعات اداري به آدرس شركت : مشهد - ابتداي بزرگراه آسيايي - جنب ميدان بزرگ قائم - آزادي 52 مراجعه نمايند .

دریافت فرم

رديف نوع خودرو سال ساخت رنگ
1 ميني بوس 69 سفيد
2 وانت مزدا 70 كرم
3 وانت مزدا  86 نقره اي

مطالب مرتبط: آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد , آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهی انتخاب پيمانكار جهت تامين نيروی انسانی , آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهی مزایده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد

تصاویر مرتبط