شركت سهامي خاص نان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به خريد 2 دستگاه تونل انجماد (شوك فريزر) اقدام نمايد، لذا شركت هاي توليد كننده و واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه، فایل های زیر را دریافت و نرخ پيشنهادي خود را برابر مشخصات اعلام شده در اسناد مذكور حداكثر 7 روز پس از انتشار آگهي (1398/05/02) به صورت پاكت در بسته تحويل دبيرخانه شركت نان قدس رضوي به آدرس مشهد بزرگراه آسيايي، آزادي 52 به كد پستي 9189966631 ارسال نمايند.

فرم شماره یک

فرم شماره دو

مطالب مرتبط: آگهی تخليه و بارگيری محصولات شركت نان قدس رضوی , آگهی مناقصه انتخاب پيمانكاری تخليه و بارگيری , آگهی مناقصه عمومی نظافت و بهداشت محیط , آگهي مناقصه سرويس اياب و ذهاب كاركنان , آگهی انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی

تصاویر مرتبط