حسب گزارش امور تدارکات این شرکت پس از بازگشایی پاکات مناقصه بهداشت محیط در حضور نماینده محترم بازرسی آستان قدس رضوی و اعضا، کمیسیون و بحث و تبادل نظر در این خصوص با توجه به قیمت مناسب شرکت گوهر فدک کوثر مقرر شد قرارداد با این شرکت منعقد گردد.

مطالب مرتبط: آگهی مناقصه عمومی نظافت و بهداشت محیط , آگهي مناقصه سرويس اياب و ذهاب كاركنان , آگهی انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی , آگهی مناقصه عمومی نظافت و بهداشت محیط , آگهی مناقصه عمومی تامین غذای پرسنل

تصاویر مرتبط