تندیس صادر کننده نمونه استان خراسان رضوی در سال 1387