تندیس سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سال 1397