تندیس واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی در سال 1387