تندیس صادر کننده نمونه استان خراسان رضوی مشهد قدس در سال 1385