تندیس واحد نمونه سومین همایش واحد های نمونه صنایع غذایی سال 1386