آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان اداری – دفتر مدیرعامل

ایمیل: info@nanrazavi.ir

فکس: 05136658000

صندوق پستی: 9189966631

تلفن: 800-05136654700

ترتیب: 1