آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان فروش و بازاریابی

ایمیل: CRM@nanerazavi.com

فکس: 05136658001

صندوق پستی: 9189966631

تلفن: 05136661002-09028011082

ترتیب: 4