آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان اداری

ایمیل: info@nanrazavi.ir

فکس: 05136658000

صندوق پستی: 9189966631

تلفن: 05136654004

ترتیب: 2