آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان اداری

ایمیل: info@nanrazavi.com

فکس: 05136658000

صندوق پستی: 9189966631

تلفن: 05136658052

ترتیب: 10