آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان اداری

ایمیل: info@nanrazavi.com

فکس: 05136580432

صندوق پستی: 9189966631

تلفن: 05136653340

ترتیب: 11