آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان فروش و بازاریابی

ایمیل: info@nanrazavi.com

فکس: 05136658001

صندوق پستی: 9189966631

تلفن: 05136517903

ترتیب: 6