فرم تماس

{{message}}
Error! {{message}}

راه های تماس

راه های ارتباطی جهت ارتباط با بخش های مختلف شرکت نان قدس رضوی در زیر ذکر شده است .


دفتر مدیر عامل

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان اداری – دفتر مدیرعامل
 • تلفن: 800-05136654700
 • فکس: 05136658000
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.ir

روابط عمومی

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان اداری
 • تلفن: 05136654004
 • فکس: 05136658000
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.ir

امور فروش و بازاریابی

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان فروش و بازاریابی
 • تلفن: 05136658002
 • فکس: 05136658001
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.ir

واحد ارتباط با مشتریان

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان فروش و بازاریابی
 • تلفن: 05136661002-09028011082
 • فکس: 05136658001
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: CRM@nanerazavi.com

واحد صادرات

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان فروش و بازاریابی
 • تلفن: 05136667815
 • فکس: 05136667815
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.com

واحد فروش نمایندگان

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان فروش و بازاریابی
 • تلفن: 05136517903
 • فکس: 05136658001
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.com

واحد فروش اشترودل

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان فروش و بازاریابی
 • تلفن: 05136658006
 • فکس: 05136658001
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.com

امور مالی

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان اداری
 • تلفن: 05136658052
 • فکس: 05136658000
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.com

امور تدارکات

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی - ساختمان اداری
 • تلفن: 05136653340
 • فکس: 05136580432
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.com

کارخانه

 • آدرس: مشهد مقدس- نبش میدان قائم - کوچه آزادی 52- شرکت نان قدس رضوی
 • تلفن: 8-05136654002
 • فکس: 05136658000
 • کد پستی: 9189966631
 • ایمیل: info@nanrazavi.ir