.در دومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت شرکت نان قدس رضوی موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی و پیشرفت گردید 

مطالب مرتبط: واحد تولیدی برتر در سال 1396 , گزارش خبری : نان رضوی واحد نمونه برتر

تصاویر مرتبط