جناب آقای مروارید

مدیر عامل محترم شرکت نان قدس رضوی

 ضمن تشکر و قدر دانی از جنابعالی ، مدیران و کلیه کارکنان آن سازمان محترم به منظور تلاش برای استقرار الگوی تعالی سازمانی و برنامه ریزی  و اجرای آموزش، فرایند خود ارزیابی، برنامه های بهبود، تدوین اظهار نامه تعالی سازمانی و نیز حضور فعال در سومین دوره فرایند جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سال 1397 ، به آگاهی می رساند که درخواست آن سازمان محترم برای سطح تقدیر نامه طبق فرایندهای جایزه ملی تعالی و پیشرفت مورد بررسی دقیق قرار گرفته و پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان و بررسی و صحه گذاری در کمیته علمی داوری دبیرخانه جایزه، آن سازمان محترم حائز شرایط دریافت سطح تقدیر نامه1- ستاره شناخته شده است. 

مهدی سلیمی 

مدیر جایزه ملی تعالی و پیشرفت

مطالب مرتبط: دریافت گواهی تعهد به تعالی و پیشرفت توسط شرکت نان رضوی , مدیرعامل شرکت نان رضوی از انجام پروژه‌های مختلف تحقیقاتی در واحد تحقیق و توسعه این شرکت خبر داد. , شرکت نان رضوی به عنوان صادر کننده نمونه سال 97 در خراسان رضوی انتخاب شد. , شرکت نان رضوی واحد تولیدی نمونه و برتر خراسان رضوی در سال 1397 شد

تصاویر مرتبط